top of page

Προκηρύξεις Υποτροφιών από την Εστία Νέας ΣμύρνηςΕστία Νέας Σμύρνης: 2 Προκηρύξεις Υποτροφιών


Η Εστία Νέας Σμύρνης προκηρύσσει τη χορήγηση των εξής υποτροφιών:

Προκήρυξη «Ελένης χήρας Γ. Τσακίρογλου»Η Εστία Νέας Σμύρνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κληροδοτήματος «Ελένης χήρας Γ. Τσακίρογλου» προκηρύσσει την χορήγηση υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, ως ακολούθως:


 1. Μίας (1) υποτροφίας σε προπτυχιακό φοιτητή-τρια στην Ελλάδα. Ποσό υποτροφίας 1.800€ (200€ Χ 9 μήνες).

 2. Μίας (1) υποτροφίας σε μεταπτυχιακό φοιτητή-τρια στην Ελλάδα. Ποσό υποτροφίας 1.800€ (200€ Χ 9 μήνες).

 3. Μίας (1) υποτροφίας σε προπτυχιακό φοιτητή-τρια στο εξωτερικό. Ποσό υποτροφίας 3.000€ (250€ Χ 12 μήνες).

 4. Μίας (1) υποτροφίας σε μεταπτυχιακό φοιτητή-τρια στο εξωτερικό. Ποσό υποτροφίας 3.000€ (250€ Χ 12 μήνες). Θα χορηγηθούν σε φοιτητές ή φοιτήτριες των Ιατρικών Σχολών Ανωτάτης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εκτός Οδοντιατρικής, οι οποίοι δεν αποκλείεται να έχουν κι άλλη υποτροφία για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος, αποκλειομένων των υποψηφίων υποτρόφων που λαμβάνουν ήδη υποτροφία από ιδρύματα ή κληροδοτήματα που υπάγονται στον N. 4182/2013.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα, σύμφωνα με τους όρους του κληροδοτήματος:


 1. Nα είναι έλληνες υπήκοοι, χριστιανοί ορθόδοξοι, διαμένοντες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Προτιμούνται οι έχοντες καταγωγή εκ Μικράς Ασίας.

 2. Οι προπτυχιακοί να φοιτούν στο 3ο ακαδημαϊκό έτος σπουδών και πάνω.

 3. Να είναι αριστούχοι (βαθμός από 8 και πάνω και εξαιρετικώς από 7,5 και πάνω και μόνο μία φορά σε κάθε απονομή υποτροφιών).

 4. Να έχουν ηλικία 17-30 ετών.

 5. Να μην είναι τέκνα ευπόρων οικογενειών ή τέκνα συγγενών πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγενικών μελών του Δ.Σ. της Εστίας και υπαλλήλων προσφάτως προσληφθέντων.Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά:1. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ή άλλα επίσημα δημόσια έγγραφα, από τα οποία θα προκύπτει:

α) Η Ελληνική ιθαγένεια και ο τόπος καταγωγής του, καθώς και το θρήσκευμά του.

β) Η ηλικία του, η οποία δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 30 ετών.


2. α) Για τριτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές και πάνω, πιστοποιητικό φοίτησης από την Σχολή τους, στο οποίο να αναγράφεται ο μέσος όρος βαθμολογίας του προηγουμένου έτους φοίτησης (2015-2016).

β) Για μεταπτυχιακούς φοιτητές, επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίου Ανωτάτης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημιακού Τομέα με βαθμολογία τουλάχιστον «λίαν καλώς», στο οποίο να αναγράφεται και ο βαθμός καθώς και πιστοποιητικού εγγραφής για μεταπτυχιακές σπουδές .


3. Επικυρωμένα αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων της οικείας Δ.Ο.Υ. για το δηλωμένο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα του προηγουμένου έτους, τα οποία συνολικά δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, προκειμένου περί οικογενείας εκ τεσσάρων μελών, προσαυξανόμενο κατά τρείς χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος.


4. Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου.


5. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 του υποψηφίου ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλο ίδρυμα ή κληροδότημα του Ν. 4182/2013 για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του από υποτροφία, η οποία του είχε απονεμηθεί προηγουμένως.


Οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν με τα ανωτέρω δικαιολογητικά το αργότερο έως 31/03/2016 στην Εστία Ν. Σμύρνης, οδός Κων/Παλαιολόγου 1, Τ.Κ. 17121 Ν. Σμύρνη, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή.


Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 9333702.


Ν. Σμύρνη, 23/12/2015


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ

Προκήρυξη «Ιωάννας Σπητιέρη ή Σπητέρη»

Η Εστία Νέας Σμύρνης, σύμφωνα με τη διάταξη του κληροδοτήματος «Ιωάννας Σπητιέρη ή Σπητέρη», προκηρύσσει, εις μνήμη Αντωνίου και Ιωάννας Σπητιέρη, τη χορήγηση μίας (1) δωδεκάμηνης μεταπτυχιακής υποτροφίας στην Γαλλία, στον Τομέα της Τέχνης: γλυπτική ή ζωγραφική ή χαρακτική ή θεωρία της τέχνης, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.Θα χορηγηθεί σε επιστήμονα, ο οποίος πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις, σύμφωνα με τους όρους του κληροδοτήματος:


 1. Να είναι Έλληνας/-ίδα.

 2. Nα κατάγεται από την Κέρκυρα ή γενικά από τα Επτάνησα ή να έχει καταγωγή από την Μικρά Ασία.Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά:


1. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου, των γονέων ή των παππούδων του, όπου αυτό απαιτείται και τούτων μη υπαρχόντων, άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο, από τα οποία θα προκύπτει: α) Η Ελληνική υπηκοότητά του. β) Ο τόπος καταγωγής του. γ) Η ηλικία του, η οποία δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 36 ετών.


2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Ανωτάτης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημιακού Τομέα. με βαθμολογία τουλάχιστον «λίαν καλώς», στο οποίο να αναγράφεται και ο βαθμός.


3. Πιστοποιητικό εγγραφής για μεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία, στον Τομέα της Τέχνης: γλυπτική ή ζωγραφική ή χαρακτική ή θεωρία της τέχνης, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.


4. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 του υποψηφίου ότι δεν έλαβε, ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλο ίδρυμα ή κληροδότημα του Ν. 4182/2013 και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του από υποτροφία, η οποία του είχε απονεμηθεί προηγουμένως.


5. Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου.


Το χορηγούμενο ποσόν είναι 9.600,00€ (800,00€ x 12 μήνες).


Οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν με τα ανωτέρω δικαιολογητικά το αργότερο έως 31/03/2016 στην Εστία Νέας Σμύρνης, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1, 17121 Ν. Σμύρνη, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή.


Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 9333702.

Ν. Σμύρνη, 22/12/2015


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣbottom of page