top of page

Πρόσληψη 4 ατόμων στο ΚΔΑΠ με σύμβαση εργασίας


Πρόσληψη 4 ατόμων στο ΚΔΑΠ με σύμβαση εργασίας

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), για τη λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Νέας Σμύρνης για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης Πράξης στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2017-2018, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/8/2018, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, που εδρεύει στο Δήμο Νέας Σμύρνης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

(Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι και 31/8/2018 με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος)

ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (Γερμανικών)

Πτυχίο Γερμανικής γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Πτυχίο τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής

ή το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (με ειδικότητα στην ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ)

Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Εφαρμοσμένης

Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών, ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής, ή Επιστήμης Υπολογιστών, ή Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών, ή Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, ή Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Σχολής Καλών Τεχνών ή Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών και

Εφαρμοσμένων Τεχνών ή Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της τέχνης με κατεύθυνση Εικαστικών

Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή ισότιμος τίτλος σχολών της

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 50 ετών.

 • Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου, θα υποβάλει Πιστοποιητικό Υγείας από γιατρό ΠΕΔΥ ή Ιδιώτη, το οποίο θα ανανεώνεται κάθε έτος, σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

 • Το ωράρια απασχόλησης του προσωπικού θα είναι τετράωρης απασχόλησης σε ώρες που καθορίζονται σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 192/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Σμύρνης.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Βαθμολόγηση τυπικών και ειδικών προσόντων

 • Βαθμός τίτλου σπουδών: Βασικός τίτλος σπουδών 5 μόρια Χ το βαθμό του πτυχίου

 • Προϋπηρεσία συναφής με την αντίστοιχη ειδικότητα. Συναφής προϋπηρεσία έως 60 μήνες 7 μόρια ανά μήνα

Άλλα κριτήρια

Ανήλικα τέκνα 2 μόρια ανά τέκνο

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση

 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

 3. Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών συμπεριλαμβανομένης και τυχόν επιπλέον επιμόρφωσης. Σε περίπτωση πτυχίου της αλλοδαπής, απαιτείται επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001). Εάν ο βαθμός πτυχίου δεν αναγράφεται στον τίτλο σπουδών, είναι απαραίτητη η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης της σχολής όπου θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου ΑΕΙ της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.

 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (να έχει εκδοθεί το τελευταίο 6μηνο)

 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπου να αναγράφεται: α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση μου είναι αληθή, β) δεν τελώ υπό καταδίκη, υποδικία κ.λ.π.

 6. Βεβαίωση προϋπηρεσίας/ενασχόλησης με το αντικείμενο. Γίνεται δεκτή η προϋπηρεσία με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου σε αναγνωρισμένες σχολές ή εκπαιδευτήρια του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα ή σε Δημοτικές ή Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων. Σημειώνεται ότι η προϋπηρεσία βαθμολογείται μετά την κτήση του σχετικού τίτλου σπουδών.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Νέας Σμύρνης (www.neasmyrni.gr) και να υποβάλουν αίτηση (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους) στο γραφείο Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Σμύρνης, 4ος όροφος, Ελευθερίου Βενιζέλου 14, κατά τις ώρες 09.00 έως 14.00 (τηλ. Επικοινωνίας: 213 2025794).

Σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς τα εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά ) και αρχίζει από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο (2) εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση της τελευταίας ημέρας και αν αυτή είναι, κατά νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα ( από 23-9-2017 έως και 2-10-2017).

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 • Ο έλεγχος των αιτήσεων των υποψηφίων θα γίνει από την μοριοδότησης αιτήσεων, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 27941/19-9-2017 Απόφαση Δημάρχου.

 • Ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Νέας Σμύρνης

 • Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από το φορέα οι επιτυχόντες υποχρεούνται να παρουσιαστούν στο κατάστημα του φορέα εντός 3 εργάσιμων ημερών για ανάληψη υπηρεσίας. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ο φορέας δύναται να καλέσει τον επόμενο στη σειρά κατάταξης επιτυχόντα.

 • Κατά του ανωτέρω πίνακα κατάταξης οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση προς την Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση.

bottom of page