top of page

Πρόσληψη 17 καθηγητών φυσικής αγωγής στο Δήμο Νέας Σμύρνης


Πρόσληψη 17 καθηγητών φυσικής αγωγής στο Δήμο Νέας Σμύρνης

Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Νέας Σμύρνης ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαεπτά (17) θέσεων Π.Ε. Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), με ωριαία αποζημίωση και μέγιστη χρονική διάρκεια έως 8 μήνες για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2017-2018. Ο αριθμός και οι ειδικότητες των θέσεων που θα καλυφθούν είναι:

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 12 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα στην Ειδική Φυσική Αγωγή 2

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 60 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α. που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν αίτηση στο φορέα υλοποίησης. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:

1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων , στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ. 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπου να αναγράφεται: α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό μου είναι αληθή, β) θα απασχοληθώ σε οποιοδήποτε αθλητικό πρόγραμμα του Δήμου Νέας Σμύρνης σύμφωνα με το ωράριο που θα μου υποδειχθεί, γ) δεν τελώ υπό καταδίκη, υποδικία κ.λ.π.

3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.

4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (να έχει εκδοθεί το τελευταίο 6μηνο)

6. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας (μόνο για τους μόνιμους κάτοικους Νέας Σμύρνης)

7. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος (εάν ο υποψήφιος είναι άνεργος) - θα πρέπει να έχει εκδοθεί το νωρίτερο μέχρι 5 ημέρες πριν από την τελευταία δημοσίευση της Ανακοίνωσης.

8. Έγγραφα που να αποδεικνύουν προϋπηρεσία όπως: βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λ.π.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που αναφέρονται σε ωρομίσθια εργασία, δεν θα υπολογίζονται στην μοριοδότηση αν από αυτές δεν προκύπτει το μηνιαίο σύνολο ωρών απασχόλησης. Θα ληφθούν υπόψη μόνο προϋπηρεσίες σε «Προγράμματα Άθλησης για Όλους» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

9. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891/17-6-2016, (ΦΕΚ 1774/τ.Β/17-6-2016) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού».

Οι πίνακες σειράς κατάταξης και πρόσληψης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Νέας Σμύρνης και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις στον φορέα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Νέας Σμύρνης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (μόνο αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους) στο γραφείο Διεύθυνσης Προσωπικού του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Νέας Σμύρνης, 1ος όροφος, Ελευθερίου Βενιζέλου 78, κατά τις ώρες 09.00 έως 13.00 (τηλ. Επικοινωνίας: 2132025881 & 891).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο (2) εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

bottom of page