top of page

Ο Δήμος αποφάσισε να πληρώσει επιτέλους για τα σχολεία της Νέας ΣμύρνηςΣχολεία Εστίας


Το Δημοτικό Συμβούλιο της 14ης Ιουνίου 2023 αποφάσισε να εγκρίνει με είκοσι οκτώ (28) θετικές ψήφους:


8ο Γυμνάσιο & 7ο Λύκειο Νέας Σμύρνης (Εστίας Ν. Σμύρνης)

A. Την απόδοση-καταβολή ποσού 300.000€ έναντι αποζημίωσης χρήσης του ακινήτου ιδιοκτησίας του Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ», στο οποίο στεγάζονται το 8ο Γυμνάσιο & 7ο Λύκειο Νέας Σμύρνης (Εστίας Ν. Σμύρνης), το οποίο θα συμψηφιστεί με τυχόν εκκαθαρισμένες αμετακλήτως απαιτήσεις του Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» κατά του Δήμου Νέας Σμύρνης, με την απαραίτητη προϋπόθεση της έγγραφης δέσμευσης της Εστίας Ν. Σμύρνης, ότι θα συνεχιστεί η απρόσκοπτη λει-τουργία των σχολείων στο κτήριο ιδιοκτησίας της, άλλως δεν θα κατα-βληθεί το ως άνω ποσό.


B. Τη συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής με εκπροσώπους όλων των παρατάξεων για τις διαπραγματεύσεις με την Εστία: α. Για τον καθορισμό του συνολικού ύψους αποζημίωσης χρήσης προηγούμενων ετών. β. Για την κατάρτιση των όρων της επικείμενης μίσθωσης του συγκεκριμένου κτηρίου.

Η εισήγηση διαμορφώθηκε μετά από προσθήκες του κ. Νασιμπιάν και του κ. Βρεττού. Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Καλαμπόκας Γεώργιος και Αναστασιάδης Αναστάσιος ψήφισαν λευκό.


Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Παυλόπουλος Θεμιστοκλής, Μουζάλας Μάριος και Βαπορίδου Μαργαρίτα απείχαν της ψηφοφορίας και αποχώρησαν, διότι δεν τέθηκε σε ψηφοφορία η πρόταση της παράταξής τους «Στροφή Νέας Σμύρνης», να αποσυρθεί το θέμα ώστε να προηγηθεί η συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής με εκπροσώπους όλων των παρατάξεων και με τη διοίκηση του Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ», ώστε να υπάρξει σχετική ενημέρωση πριν την καταβολή του ποσού των 300.000€ έναντι αποζημίωσης χρήσης του ακινήτου ιδιοκτησίας του εν λόγω Ν.Π.Ι.Δ.


6ο Νηπιαγωγείο


Επίσης, ενέκρινε ομόφωνα:

6ο Νηπιαγωγείο Νέας Σμύρνης

Α. την απευθείας αγορά του ποσοστού του 1/3 εξ’ αδιαιρέτου του οικοπέδου, που βρίσκεται επί της οδού Μίμαντος 14 και Παρασκευόπουλου 54, στο ΟΤ 172 στο Δήμο Νέας Σμύρνης, στο οποίο στεγάζεται και λειτουργεί το 6ο Νηπιαγωγείο, από τους ιδιοκτήτες αυτού, Β, Δ. και Ε. Λ. του Χ. και Α.χήρα Χ. Λ., έναντι του ποσού των 505.000€, ποσό το οποίο καθορίστηκε και έγινε κοινά αποδεκτό κατά τα προαναφερθέντα, κατόπιν διαπραγμάτευσης επί τη βάση της έκθεσης εκτίμησης της αγοραίας αξίας του εν λόγω οικοπέδου.


Η συνέχιση της λειτουργίας του 6ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Νέας Σμύρνης, το οποίο είναι 2θέσιο και καλύπτει τις ανάγκες φοίτησης νηπίων/προνηπίων, είναι αναγκαία και υποχρεωτική διότι είναι το μόνο κατάλληλο Νηπιαγωγείο, το οποίο έχει τμήμα εντάξεως (αυτιστικών παιδιών, παιδιών με μαθησιακές ανάγκες κ.λπ.) και δι' αυτόν τον λόγο εξυπηρετεί οικογένειες σε μεγάλη εμβέλεια οδών. Δεν υπάρχει η δυνατότητα απορροφήσεως αυτών των παιδιών, αλλά ούτε και του εκπαιδευτικού προσωπικού από άλλες μονάδες.


Β. Εγκρίνει την μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 166/2017 (ΑΔΑ: 6ΛΙ0ΩΚ3-ΟΥΣ) ΑΔΣ, σε ότι αφορά τα δεσμευμένα ποσά για τις δαπάνες της με αυτή κηρυχθείσας και μη συντελεσθείσας αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.


Γ. Εξουσιοδοτεί τον (μελλοντικό) Δήμαρχο Ν. Σμύρνης για όλες τις νόμιμες ενέργειες, προκειμένου να εκτελεστεί η παρούσα απόφαση, για την υπογραφή του σχετικού μεταβιβαστικού συμβολαίου, την μετεγγραφή του στο οικείο υποθηκοφυλακείο, την καταχώρηση στο οικείο κτηματολογικό γραφείο κλπ.


Θετικά ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης του Γιώργου Κουτελάκη «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ»: Αγγελίδου-Φαρίδη Μαρία, Κουτετέ Αικατερίνη, Κασίμη Ελένη, Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, Φερεντίνος Δημήτριος, Γουρναρόπουλος Γεώργιος, Δεκούλου Μαρίνα και Βαλαβάνης Ευάγγελος με τις εξής παρατηρήσεις: «Είμαστε θετικοί ως προς την εισήγηση όπως διαμορφώθηκε, με την προϋπόθεση να γίνει διαπραγμάτευση για την απόδοση των 505.000€, να δεσμευτούν να αποσυρθούν από δικαστική διεκδίκηση αγωγών χρήσεως και να διαταχθεί ΕΔΕ για τις ευθύνες απώλειας της απαλλοτρίωσης από το Δήμο».


Επίσης στις θετικές ψήφους συμπεριλαμβάνονται και αυτές των κ.κ. Καλαμπόκα Γεωργίου και Αναστασιάδη Αναστασίου με την παρατήρηση: «Ψηφίζουμε υπέρ με δεδομένες όλες τις επιφυλάξεις που έχουμε διατυπώσει και το σκεπτικό με το οποίο συζητήσαμε στη διαδικασία» καθώς και αυτή του κ. Σαρδιανού Νεκταρίου με την παρατήρηση: «Ναι στις 505.000€, ΕΔΕ, για ποιο λόγο όμως δεν έγινε απαλλοτρίωση από τον ΟΣΚ (Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων), ώστε να μην πληρώσει ο Δήμος ούτε ένα ευρώ για την απαλλοτρίωση, αλλά να τα πληρώσει το Ελληνικό Δημόσιο;».


σχολεία


bottom of page